Procedure

Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland en IJmond

U kunt geschillen aan de Geschillencommissie voorleggen zowel in gevallen waarin u vindt dat er onjuist gehandeld is als in gevallen waarin ten onrechte iets is nagelaten.

U kunt geen klachten indienen over besluiten genomen op grond van de Huisvestingsverordening, waartegen bezwaar openstaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld een beslissing over een urgentieaanvraag.

U moet de klacht eerst hebben voorgelegd aan Woonservice. Als u er samen niet uit komt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Als u een klacht heeft ingediend, stuurt de secretaris van de Geschillencommissie die door naar Woonservice. Die kan dan schriftelijk op de klacht reageren.

De Geschillencommissie onderzoekt of de klacht in behandeling genomen kan worden.

Als dat zo is, wordt er een datum bepaald voor een hoorzitting. Bij die hoorzitting zijn de drie leden van de Geschillencommissie, u zelf en een vertegenwoordiger van Woonservice aanwezig. U krijgt de gelegenheid uw klacht toe te lichten, de vertegenwoordiger van Woonservice kan het standpunt van Woonservice toelichten en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Soms vraagt de Geschillencommissie om nadere stukken.

Na de hoorzitting brengt de Geschillencommissie advies uit. De Geschillencommissie stuurt het advies uiterlijk vier weken na de hoorzitting de klager en aan de corporatie.  Als de klacht gegrond is verklaard, dan laat de corporatie binnen vier weken na toezending van het advies weten of zij het advies overneemt. De corporatie kan alleen onder opgave van redenen van het advies afwijken.

Wilt u meer weten over de procedure en de werkwijze van de Geschillencommissie?

Klik dan hier voor het Reglement van de Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland.

Twijfelt u of een geschil geschikt is voor behandeling door de Geschillencommissie? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Geschillencommissie.