Privacyverklaring Geschillencommissie

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle werkzaamheden van geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond en de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland, hierna gezamenlijk te noemen Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Geschillencommissie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor de behandeling van een geschil naar aanleiding van een bij ons ingediende klacht. Gegevens die de Geschillencommissie van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de  hieronder omschreven doeleinden en die door de Geschillencommissie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens (bestaande  uit straatnaam + huisnummer + postcode )
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling van het geschil

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de behandeling van uw klacht.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Wij geven uw gegevens door aan de corporatie tegen wie uw klacht zich richt, dan wel aan Woonservice, als uw klacht zich tegen Woonservice richt.

Welke regels gelden bij de  verwerking van persoonsgegevens?

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring stemt u in met deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Geschillencomissie gebonden aan de  daarvoor geldende  wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De Geschillencommissie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens worden in elk geval vernietigd 5 jaar nadat een dossier is afgesloten.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
De Geschillencommissie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze taak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar mail@geschillencommissie.net

Beveiliging

De geschillencommissie hecht grote waarde  aan de  beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De geschillencommissie heeft passende  technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde  uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij de geschillencommissie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval de Geschillencommissie gebruik maakt van de  diensten van derden, zal de Geschillencommissie in het kader van de  bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de  benodigde  beveiligingsmaatregelen.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de geschillencommissie u hierover binnen 14 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via mail@geschillencommissie.net.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via mail@geschillencommissie.net.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 9 december  2018.