verloopprocedure

Procedure

De commissie heeft tot taak:

  • huurders in de gelegenheid te stellen geschillen aanhangig te maken over zaken waarbij die huurders een direct belang hebben;
  • bij te dragen aan een goede behandeling van geschillen, onder meer door huurders te horen en daardoor bij te dragen aan het verbeteren van de verhouding tussen huurder en verhuurder.

 

U kunt geschillen aan de commissie voorleggen, zowel in gevallen waarin u vindt dat er onjuist gehandeld is in gevallen waarin ten onrechte iets is nagelaten.

Het gaat uitdrukkelijk om individuele geschillen. Een groep huurders kan dus geen geschil aan de commissie voorleggen, een individuele huurder wel.

Geschillen over huurprijzen neemt de commissie niet in behandeling. Daarvoor moet u zich wenden tot de Huurcommissie of de Kantonrechter.

Het moet altijd gaan om zaken waarbij u er niet rechtstreeks met de corporatie uitkomt. Het probleem moet tenminste éénmaal aan de (eigen) woningcorporatie zijn voorgelegd. Pas daarna kan de commissie het geschil in behandeling nemen.

De Regionale Geschillencommissie functioneert onafhankelijk van de deelnemende woningcorporaties. De commissie bestaat uit drie leden: één namens de huurders, één namens de verhuurders en een voorzitter. Na behandeling van het geschil brengt de commissie binnen één maand advies uit aan het bestuur/de directie van de betreffende woningcorporatie. De huurder die het geschil aanhangig heeft gemaakt ontvangt hiervan een afschrift. Binnen twee weken na het uitbrengen van het advies laat de corporatie weten wat zij met het advies gaat doen.